Bilarna

Hyundai i20 Euro 6, 119 g/km är den senaste bilen och köptes in 2017. Bilen finns i garaget vid Radioplan (parkeringshuset i Gunillaparken) och är fullt utrustad med dragkrok


Vår andra bil är en Toyota Auris Euro 5, 138 g/km. Den köptes in 2013 och är fullt utrustad med AC, CD och dragkrok. Airbag kan stängas av med bilnyckel för montering av barnstol i passagerarsätet fram.Toyotan finns i garaget på Snöstorpsvägen 10.
Vår tredje bil är en Renault Capture Euro 6, 113 g/km. Den köptes in 2016 och finns i garaget vid Radioplan (parkeringshuset i Gunillaparken) och är fullt utrustad med dragkrok.

Stadgar

 

Stadgar för Halmstads bilpool ekonomisk förening

§1 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma är Halmstads bilpool Ekonomisk förening. 

§2 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstads kommun. 

§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, förvalta och till medlemmarna hyra ut bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar utveckling i samhället. 
 
§4 MEDLEMSINSATS
Insatsen i föreningen är 3000 kronor för fysisk person och minst 4000 kronor och högst 30 000 kronor för juridisk person. Varje medlem skall delta med en insats.


Fysisk medlem som vill ha fler nyttjanderätter i samma hushåll (make/maka, sambo eller barn) skall delta med en insats om 500 kronor för varje extra nyttjanderätt.


Den obligatoriska insatsen enligt första stycket betalas till föreningens bankgiro inom en månad från inträdet. Extra insatser enligt andra stycket betalas till föreningens bankgiro efter anfordran.


§5 ÅRSAVGIFT
Föreningsstämman kan besluta att årsavgift skall tas ut. Den får vara högst 1200 kr för fysisk person (eller hushåll) och högst 12000 kr för juridisk person. 

§6 MEDLEMSKAP
Till medlem antas fysisk och juridisk person som accepterar föreningens stadgar samt kan förväntas följa föreningens beslut och bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Ansökan ska vara skriftlig. Styrelsen väljer in nya medlemmar.

 

Fysisk medlem som fullgjort sin stadgeenliga insatsskyldighet har rätt att hyra föreningens bilar på de villkor som fastställs inom föreningen. Denna rätt kallas nyttjanderätt. 

Genom att tillskjuta ytterligare insats i enlighet med §4 kan medlem beviljas nyttjanderätt även för annan i dennes hushåll. 
Villkoren för juridisk persons nyttjanderätt samt avgifter för fordonens nyttjande ( timpris  och milkostnad) - avtalas i sin helhet mellan föreningen och medlemmen, i varje enskilt fall. Juridisk persons insats och årsavgift regleras enligt §§ 4 och 5. 

§7 UTTRÄDE
Medlems utträde sker normalt vid årsskifte. Skriftlig uppsägning skall då ha skett senast den 1 oktober. Medlemsinsatsen återfås vid utträdet. Undantag kan göras om föreningen gått med förlust.

Utträde kan även ske vid annan tidpunkt under förutsättning att annan medlem inträder och övertar den avgångnes medlemsinsats. 

§8 AVSTÄNGNING  OCH UTESLUTNING
Avstängning. 
Styrelsen kan avstänga en medlem eller nyttjare om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan. 

Uteslutning. Medlem som medvetet eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagande av besked om uteslutning överklaga styrelsen beslut till föreningsstämma. Om överklagande inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut i kraft.

Har medlem under en sammanhängande period av minst två år inte utnyttjat föreningens fordonsuthyrning eller på annat sätt givit sig tillkänna kan medlemmen uteslutas av föreningsstämman. 

 

§9 PANTSÄTTNING
Medlems inbetalda insatser utgör ständigt pant för föreningens fordran mot denne.  Som framgår av §7 kan insatsen förloras om föreningen går med förlust.
Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av den inbetalda insatsen då medlem avgår eller annars har rätt att få ut insats. 

§10 RÖSTRÄTT
Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Varje medlem äger en röst. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter, äger ej rätt att utöva sin rösträtt. 

§11 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING
Föreningens överskott skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden gjorts, enligt föreningsstämmans beslut 
-fonderas för särskilt ändamål och/eller 
- föras i ny räkning och/eller 
-utdelas som återbäring i förhållande till nyttjandegrad räknat i körda mil. 

§12 FÖRENINGSSTÄMMA
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast den sista mars.

Efter beslut av styrelse, revisor eller om minst tio procent av medlemmarna så begär, skall extra föreningsstämmautlysas för visst bestämt ändamål. 

Rösträtt har medlem som betalat sin medlemsavgift till och med den månad då föreningsstämma hålls och var medlem då kallelsen utfärdades. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.

Kallelse till föreningsstämma skall ske tidigast fyra veckor samt senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra stämma via E-post eller skriftligt meddelande med dagordning till medlemmarna.

Andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen brevledes alternativt via e-post samt med anslag på föreningens hemsida.

 

Vid den ordinarie stämman skall följande ärenden behandlas: 
1 Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner,tillika rösträknare, till stämman 
2 Fastställande av röstlängd 
3 Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna 
4 Godkännande av dagordning 
5 Styrelsens årsredovisning 
6 Revisorernas berättelse 
7 Fastställande av resultat- och balansräkning 
8 Disposition av föreningens över- eller underskott 
9 Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen 
10 Fråga om arvodering till styrelseledamöter och revisorer 
11 Beslut om årsavgift nästkommande verksamhetsår 
12 Behandling av propositioner från styrelsen

13 Behandling av motioner från övriga medlemmar 
14 Val av ordförande till föreningen 
15 Val av kassör 
16 Val av styrelseledamöter och suppleanter 
17 Val av revisorer och revisorsuppleanter 
18 Val av valberedning 
19 Övriga frågor 

§13 STYRELSE
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Stämman kan också välja högst 4 suppleanter.

Ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Övriga ledamöter och suppleanter väljs av stämman på två år på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. 

Fyllnadsval kan förrättas vid föreningsstämma som ej är ordinarie föreningsstämma, varvid invald ledamot sitter mandattiden ut.

Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av minst 2/3 av antalet ledamöter. 

 

§14 REVISORER
Ordinarie föreningsstämma skall årligen välja 2  revisorer  och 2  revisorsuppleanter. 

 

 §15 VALBEREDNING
Ordinarie föreningsstämma skall årligen välja valberedning bestående av en sammankallande samt minst två och max fyra övriga ledamöter. Valberedningens förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och revisorsuppleanter skall ske skriftligen brevledes alternativt via e-post samt med anslag på föreningens hemsida, senast 1 vecka före föreningsstämma. 

§16 FIRMATECKNARE
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser som firmatecknare, två i förening. 

§17 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall lämna sin årsredovisning till revisorerna senast en månad före den ordinarie föreningsstämman. 

§18 MOTIONER
Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall anmäla detta senast fyra veckor före stämman. Anmälan skall ske skriftligen till styrelsen. Styrelsen skall meddela medlemmarna om denna paragrafs innehåll årligen i januari månad. 


 

§19 RÄKENSKAPSÅR
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. 

§20 UPPLÖSNING
Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. Beslut om likvidation skall biträdas av samtliga föreningsmedlemmar eller på två på varandra följande föreningsstämmor. På den första föreningsstämman räcker enkel majoritet, på den andra stämman måste minst 2/3 av de röstande rösta för en likvidation. Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts skall medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna. 

§21 STADGEÄNDRING
För stadgeändring krävs något av följande

- att föreningsstämmans samtliga röstberättigade är eniga eller

- att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma, beslutar härom med minst 2/3 majoritet eller att beslutet vid den senare av de två stämmorna får minst 3/4 majoritet. I vissa fall krävs högre majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar.

 

§22 ÖVRIGT
I allt som inte stadgats ovan gäller Lagen om ekonomiska föreningar. 

 

Dessa reviderade stadgar är enhälligt antagna vid extra föreningsstämma den 15 november 2004

Tillägg av text som fallit bort från ursprungliga stadgar i §4 och §12 den 11 augusti 2005.

 

 

 

 

Kristina Rosendahl

Ordförande

 

 

 

Justeras 

 

Inger Söderström

Sekreterare

 

 

Regler

Regler för Halmstads bilpool 

(Ekonomisk förening)

 

Medlemmars skyldighet

Varje medlem är skyldig att medverka i bilpoolens verksamhet, t.ex. genom att vara bokningsansvarig, styrelsemedlem, bilvårdare eller bokföringsmedhjälpare.

Alla medlemmar och nyttjare måste ha körkort, som ska uppvisas i samband med inträde i föreningen.

Bokning

Sker via Internet på följande adress:

https://boka.se/HalmstadsBilpool

De medlemmar som inte har tillgång till Internet bokar per telefon via bokningsansvariga.

Varje medlem får ha högst tre bokningar inlagda samtidigt.

För bokning längre sammanhängande tid tillåts högst sju dygn i följd.

Det går att boka en halvtimme, men avgiften debiteras per heltimme.

Att avboka

Avbokning görs via https://boka.se/HalmstadsBilpool

Nattbokning

Vid bokning som slutar på kvällstid, då det kan vara obehagligt att cykla eller promenera hem, kan bilarna bokas mellan  kl 00.00 och 08.00 utan kostnad för tiden. Nattbokningar är begränsade till tiden mellan 00:00 och 8:00 för att det annars skulle spridas ut på två kalenderdygn. Den tiden får dras ifrån manuellt så därför ska det antecknas på körjournalen i bilen i nattbokningsrutorna.

Nyttjande av bilarna

Bilarna är utrustade med instruktionsbok, och föreningens bilpärm med körjournal, skadelogg och viktiga telefonnummer och adresser. Titta noga igenom dessa handlingar innan du använder bilen första gången.

Bilarna körs på ett vårdat sätt för att spara både bil, miljö  och bränsle.

Bilarna är rökfria

Hundar och katter tillåts i föreningens Toyota under förutsättning att de hålls i bur eller på annat sätt hålls skilda från sätena. Föreningens övriga bilar ska vara djurfria.

Bilarna får inte användas för övningskörning eller för transporter mot betalning.

Resor utanför Skandinavien med bilarna måste först godkännas av styrelsen.

Bilarna får endast användas av den medlem/nyttjare som har gjort en bokning och får endast köras av annan person om medlem/nyttjare är med i bilen. Medlem ansvarar för nyttjaren.

Innan du börjar använda bilen: läs av kilometermätaren och kontrollera att uppgiften stämmer med föregående användares körjournal. När du avslutar resan: anteckna i körjournalen!

 

OBS! ÖVERSKRID INTE BOKAD TID!

 

STÄDNING

 

Efter körning ska du plocka med dig eventuellt skräp och vid behov skaka av golvmattorna.

Om bilen är mycket smutsig ska den spolas av. Om du finner att bilen behöver tvättas men du inte själv har skyldighet att göra det: meddela en av de bilansvariga.

 

Tankning

 

När bilen återlämnas ska det finnas kvar minst en halv tank. Anteckna tankning i körjournalen.

Nycklar

Borttappad nyckel ska omedelbart anmälas till medlemsinformatören. Nycklarna får inte vara märkta med något som går att spåra till bilpoolen. Straffavgift 300 kronor för borttappad nyckel.

Skador

Alla skador på bilarna ska omedelbart anmälas till underhållsansvarig och skrivas in i loggboken. Om bilen är obrukbar - boka den på användare 0 så länge det behövs.

Självrisk

Bilarna är helförsäkrade. Självrisk eller andra kostnader som medlem vållat betalas av medlemmen.

Böter och avgifter

Medlem som använt fordonet betalar eventuella P-avgifter, trängselskatter etc.

 

Avgifter

Följande avgifter att gäller t.v.:

Månadsavgift, 100:- per hushåll

 

Timkostnad 8:- (eller 100:- per kalenderdygn om det bara är en bokning det kalenderdygnet)

 

Milpris: 20:- (inkl. drivmedel)

 

Med ett kalenderdygn menas 24 timmar från 00:00 till 24:00

 

Styrelsen har rätt att ändra avgifterna om det visar sig befogat.

 

Betalningar

Medlem ska sträva efter att genom tillräckliga betalningar ligga på plus i månadsavräkningarna. Lämpligast är att betala in klumpsummor i förväg till ett konto som kassören sköter.

Betalningar sker till bankgiro nr 5541-0237. Ange initialer och medlemsnummer vid inbetalning.

Ett minus på 3000 kronor medför avstängning från boka.se till dess att skulden är reglerad

 

Utträde ur föreningen

Den som önskar upphöra med sitt medlemskap ska anmäla detta genom att lämna utkvitterad nyckel till medlemsansvarig, som informerar kassören. Månadsavgiften betalas t o m den månad som nyckeln lämnas in. När styrelsen beslutat att godkänna utträdesansökan, utbetalas innestående medel av kassören.

Ändring av regler

Bilpoolens regler kan ändras av styrelsen. Medlemmarna underrättas om regeländringar innan beslut fattas och ges möjlighet att meddela styrelsen sin åsikt två veckor (från utskicket) innan ändringarna görs.

 

 

Dessa regler är antagna av Bilpoolens styrelse den 10:e december 2017