Regler

Medlemmars skyldighet

Varje medlem är skyldig att medverka i bilpoolens verksamhet, t.ex. genom att vara bokningsansvarig, styrelsemedlem, bilvårdare eller bokföringsmedhjälpare.
Alla medlemmar måste ha körkort, som ska uppvisas i samband med inträde i föreningen.

Bokning
Sker via Internet på följande adress:
https://boka.se/HalmstadsBilpool
De medlemmar som inte har tillgång till Internet bokar per telefon via bokningsansvariga.
Varje medlem får ha högst tre bokningar inlagda samtidigt.
För bokning längre sammanhängande tid tillåts högst sju dygn i följd.
Det går att boka en halvtimme, men avgiften debiteras per heltimme.

Nyttjande av bilarna
Bilarna är utrustade med instruktionsbok, och föreningens bilpärm med körjournal, skadelogg och viktiga telefonnummer och adresser. Titta noga igenom dessa handlingar innan du använder bilen första gången.
Bilarna körs på ett vårdat sätt för att spara både bil, miljö och bränsle.
Bilarna är rökfria.
Hundar och katter tillåts i en av föreningens bilar under förutsättning att de hålls i bur eller på annat sätt hålls skilda från sätena, information om vilken bil det är framgår i bokningssystemet. Föreningens övriga bilar ska vara djurfria.
Bilarna får inte användas för övningskörning eller för transporter mot betalning.
Resor utanför Skandinavien med bilarna måste först godkännas av styrelsen.
Bilarna får endast användas av den medlem som har gjort en bokning och får endast köras av annan person om medlem är med i bilen. Medlem ansvarar för nyttjaren.
Innan du börjar använda bilen: läs av kilometermätaren och kontrollera att uppgiften stämmer med föregående användares körjournal. När du avslutar resan: anteckna i körjournalen!

Städning
Efter körning ska du plocka med dig eventuellt skräp och vid behov skaka av golvmattorna.
Om bilen är mycket smutsig ska den spolas av. Om du finner att bilen behöver tvättas men du inte själv har skyldighet att göra det: meddela en av de bilansvariga.

Tankning
När bilen återlämnas ska det finnas kvar minst en halv tank. Anteckna tankning i körjournalen. Bankkort (Circle K) för tankning finns i vardera bil.

Nycklar
Borttappad nyckel ska omedelbart anmälas till medlemsinformatören. Nycklarna får inte vara märkta med något som går att spåra till bilpoolen. Straffavgift 300 kronor för borttappad nyckel.

Skador
Alla skador på bilarna ska omedelbart anmälas till underhållsansvarig och skrivas in i loggboken. Om bilen är obrukbar - boka den på användare 0 så länge det behövs.

Självrisk
Bilarna är helförsäkrade. Självrisk eller andra kostnader som medlem vållat betalas av medlemmen.
Böter och avgifter
Medlem som använt fordonet betalar eventuella P-avgifter, trängselskatter etc.

Betalningar
Medlem ska sträva efter att genom tillräckliga betalningar ligga på plus i månadsavräkningarna. Lämpligast är att betala in klumpsummor i förväg till ett konto som kassören sköter.
Betalningar sker till bankgiro nr 5541-0237. Ange initialer och medlemsnummer vid inbetalning.
Ett minus på 3000 kronor medför avstängning från boka.se till dess att skulden är reglerad

Utträde ur föreningen
Den som önskar upphöra med sitt medlemskap ska anmäla detta genom att lämna utkvitterad nyckel till medlemsansvarig, som informerar kassören. Månadsavgiften betalas t o m den månad som nyckeln lämnas in. När styrelsen beslutat att godkänna utträdesansökan, utbetalas innestående medel av kassören.

Ändring av regler
Bilpoolens regler kan ändras av styrelsen. Medlemmarna underrättas om regeländringar innan beslut fattas och ges möjlighet att meddela styrelsen sin åsikt två veckor (från utskicket) innan ändringarna görs.
Dessa regler är antagna av Bilpoolens styrelse den 10:e december 2017

Stadgar

Stadgar för Halmstads bilpool ekonomisk förening, 769605-5198 antagna vid årsstämma 20230326

§1 FÖRENINGENS FIRMA

Föreningens firma är Halmstads bilpool ekonomisk förening.

§2 FÖRENINGENS SÄTE

Föreningens styrelse har sitt säte i Halmstads kommun.

§3 FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att anskaffa, förvalta och till medlemmarna hyra ut bilar och andra fordon samt därmed förenlig verksamhet. Föreningen ska dessutom verka för att bilanvändningen sker med hänsyn till behovet av en ekologiskt hållbar utveckling i samhället.

§4 MEDLEMSINSATS

Insatsen i föreningen är 3500 kronor. Varje medlem ska delta med en insats.

Medlem blir man från den dag insatsen är inbetald.

§5 ÅRSAVGIFT

Föreningsstämman kan besluta att årsavgift ska tas ut. Den får vara högst 2400 kronor per person.

§6 MEDLEMSKAP

Till medlem antas person som accepterar föreningens stadgar samt kan förväntas följa föreningens beslut och bidrag till förverkligande av föreningens ändamål. Styrelsen väljer in nya medlemmar.

Medlem som fullgjort sin stadgeenliga insatsskyldighet har rätt att hyra föreningens bilar på de villkor som fastställs inom föreningen. Denna rätt kallas nyttjanderätt.

§7 UTTRÄDE

Medlems utträde sker den dag nyckeln återlämnas. Månadsavgift betalas fram till och med nästkommande månadsskifte.

§8 AVSTÄNGNING OCH UTESLUTNING

Avstängning. Styrelsen kan avstänga en medlem om denne använder sin nyttjanderätt i strid med gällande regler eller till fara för föreningen eller annan.

Uteslutning. Medlem som medvetet eller av grov oaktsamhet bryter mot stadgarna, skadar föreningen eller dess egendom, motverkar föreningens intressen eller inte fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen och inte rättar sig efter skriftlig varning kan av styrelsen uteslutas. Den uteslutne har rätt att inom två månader efter mottagande av besked om uteslutning överklaga styrelsens beslut till föreningsstämman. Om överklagande inte sker inom nämnda tid träder styrelsens beslut i kraft.

§9 PANTSÄTTNING

Medlems inbetalda insatser utgör ständigt pant för föreningens fordran mot denne.

Föreningen har rätt att, om medlemmen inte betalar sin skuld, behålla motsvarande belopp av den inbetalda insatsen då medlem avgår eller annars har rätt att få ut insats.

§10 RÖSTRÄTT

Rösträtt utövas personligen eller genom fullmakt. Medlem som ej erlagt beslutade avgifter, äger ej rätt att utöva sin rösträtt.

§11 ÖVERSKOTTSFÖRDELNING

Föreningens överskott ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden gjorts, enligt föreningsstämmans beslut

 • fonderas för särskilt ändamål och/eller
 • föras i ny räkning.

§12 FÖRENINGSSTÄMMA

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsstämma hålles årligen senast den sista mars.

Efter beslut av styrelse, revisor eller om minst tio procent av medlemmarna så begär, ska extra föreningsstämma utlysas för visst bestämt ändamål.

Rösträtt har medlem som betalat sin medlemsavgift till och med den månad då föreningsstämma hålls och var medlem då kallelsen utfärdades. Medlem kan utöva sin rösträtt genom fullmakt.

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie möte samt senast två veckor före extra stämma via elektronisk post (e-mail) eller i det fall det finns medlem som saknar e-post så kommer medlemmen att få kallelse per brev.

Andra meddelanden till medlemmarna sker via e-post eller skriftligt brevledes samt med anslag på föreningens hemsida.

Vid den ordinarie stämman ska följande ärenden behandlas:

 • Val av ordförande, sekreterare och två justeringspersoner, tillika rösträknare, till stämman.
 • Fastställande av röstlängd
 • Fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna
 • Godkännande av dagordning
 • Styrelsens årsredovisning
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Disposition av föreningens över- eller underskott
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Fråga om arvodering till styrelsens ledamöter och revisorer
 • Beslut om årsavgift nästkommande verksamhetsår
 • Behandling av propositioner från styrelsen
 • Behandling av motioner från övriga medlemmar
 • Val av ordförande till föreningen
 • Val av kassör
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Övriga frågor

§13 STYRELSE

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen ska bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter.

Ordförande väljs av ordinarie föreningsstämma för ett år i taget. Övriga ledamöter väljs av stämman på två år på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år.

Fyllnadsval kan förrättas vid föreningsstämma som ej är ordinarie föreningsstämma, varvid invald ledamot sitter mandattiden ut.

Styrelsen är beslutsmässig vid närvaro av minst 2/3-delar av antalet ledamöter.

§14 REVISORER

Ordinarie föreningsstämma ska årligen välja 2 revisorer och 1 revisorssuppleant.

§15 VALBEREDNING

Ordinarie föreningsstämma ska årligen välja valberedning bestående av en sammankallande samt minst två och max fyra övriga ledamöter. Valberedningens förslag till ordförande, övriga styrelseledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter presenteras vid föreningsstämman.

§16 FIRMATECKNARE

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser som firmatecknare, två i förening.

§17 ÅRSREDOVISNING

Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

§18 MOTIONER

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma ska anmäla detta senast fyra veckor före stämman. Anmälan ska ske skriftligt till styrelsen. Styrelsen ska meddela medlemmarna om denna paragrafs innehåll årligen i januari månad.

§19 RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

§20 UPPLÖSNING

Föreningsstämman beslutar om eventuell likvidation. Beslut om likvidation ska biträdas av samtliga föreningsmedlemmar eller av två på varandra följande föreningsstämmor. På den första föreningsstämman räcker enkel majoritet, på den andra stämman måste minst 2/3-delar av de röstande rösta för en likvidation. Sedan verksamheten avvecklats och alla skulder täckts ska medlemmarna i första hand få tillbaka sina insatser. Vad som därefter återstår delas lika mellan medlemmarna.

§21 STADGEÄNDRING

För stadgeändring krävs något av följande

 • att föreningsstämmans samtliga röstberättigade är eniga eller
 • att två på varandra följande föreningsstämmor, varav en är ordinarie föreningsstämma, beslutar härom med minst 2/3-dels majoritet eller att beslutet vid den senare av de två stämmorna får minst 3/4-dels majoritet. I vissa fall krävs högre majoritet enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§22 ÖVRIGT

I allt som inte stadgats ovan gäller Lagen om ekonomiska föreningar.

Dessa reviderade stadgar är enhälligt antagna vid föreningsstämman den 26 mars 2023.